Regler og vilkår
Version 1.0 Ikrafttrædelsesdato: 5/9-2018

1. Generelt
 • 1.1. Nærværende regler og vilkår gælder for dig, der som kunde, ønsker at benytte Spilhusets produkter og platforme.
 • 1.2. For nærværende regler og vilkår gælder at:
  • 1.2.1. De udgør en bindende aftale mellem Spilhuset og dig som kunde. Er du ikke enig i de nærværende regler og vilkår må du ikke benytte Spilhusets produkter og platforme.
  • 1.2.2. De til enhver tid kan ændres af Spilhuset. Såfremt der foretages ændringer, der er bebyrdende overfor dig som kunde, vil disse ændringer blive varslet på den bedst mulige måde med 1 måneds varsel.
 • 1.3. Ved brug af Spilhusets produkter indgår du en kontrakt med Spilhuset og indvilliger i at have læst og forstået nærværende regler og vilkår, herunder at regler og vilkår gælder i alt spil på Spilhusets produkter og platforme.
 • 1.4. Du må kun handle på dine egne vegne. Du må ikke deltage i spil på vegne af andre end dig selv.
 • 1.5. Som kunde accepterer du at holde Spilhuset og dets forhandlere, forpagtere, ledelse, medarbejdere, partnere og serviceudbydere skadesløse og ansvarsfrie i forhold til omkostninger, tab, krav og ansvar, uanset hvordan det er opstået i forhold til din deltagelse i spillene.
 • 2. Definitioner
  • 2.1. I disse regler og vilkår forstås ved:
   • 2.1.1. Operatør: Spilhuset med det officielle selskabsnavn “Spilhuset.dk ApS”.
   • 2.1.2. Licens: Spilhusets danske tilladelse til at udbyde spil. Tilladelsen er udstedt af Spillemyndigheden under J.nr.: 17-1918395.
   • 2.1.3. Spillemyndigheden: Dansk myndighed som udsteder spil-licenser i Danmark. Spillemyndigheden er en myndighed under Skatteministreriet.
   • 2.1.4. Fysisk udstyr: Materielle produkter som spilleautomater, væddemålsterminaler, vekselautomater og andet lignende konkret og håndgribeligt udstyr som Spilhuset stiller til rådighed for kunden.
   • 2.1.5. Spilhuset spillehal: Lokale indrettet med gevinstgivende spilleautomater. Personer under 18 år må ikke få adgang til, eller opholde sig i, en spillehal.
   • 2.1.6. Spilhuset spillebutik: Butik særligt indrettet til spil med pengeindsatser. Personer under 18 år må ikke få adgang til, eller opholde sig i, en spillebutik.
   • 2.1.7. Spillekiosk: En butik til spil med pengeindsatser, men også til salg af andre varer.
    Personer under 18 år har adgang til en spillekiosk, men må ikke deltage i spil om penge på Spilhusets produkter. Forefindes der en spillehal i spillekiosken må personer under 18 år ikke få adgang til, eller opholde sig i, spillehallen.
   • 2.1.8. Spilhusets lokaliteter: Samlebetegnelse for Spilhusets spillehaller og spillebutikker samt spillekiosker ejet af Spilhuset.
   • 2.1.9. Spilhusets platforme: Spilhusets tekniske spilsystemer, f.eks. Spilhusets hjemmeside, mobil-applikationer og fysisk udstyr.
   • 2.1.10. Spilhusets produkter: Spilhusets spilprodukter, f.eks. landbaserede gevinstgivende spilleautomater og væddemål.
   • 2.1.11. Deltagelse i spil: Ved deltagelse i spil menes den handling, hvor en kunde placerer en indsats i et af de spil, som Spilhuset stiller til rådighed for kunden.
  3. Aldersgrænse
  • 3.1. Personer under 18 år må ikke få adgang til Spilhusets spillehaller, spillebutikker og platforme.
  • 3.2. Personer under 18 år må ikke deltage i spil på Spilhusets produkter.
  • 3.3. Spilhuset forbeholder sig ret til, at bede dig fremvise gyldig billeddokumentation ved færden og ophold i Spilhusets spillehaller og spillebutikker samt ved deltagelse i spil på Spilhusets produkter.
   Kan du ikke fremvise gyldig billeddokumentation kan Spilhuset nægte dig adgang til, eller bede dig forlade Spilhusets spillehaller og spilbutikker, og/eller afvise din deltagelse i spil.
  4. Adfærd og ophold
  • 4.1. Al ophold i spillehaller og spillebutikker må kun ske i forbindelse med spil.
  • 4.2. Enhver diskriminerende, truende eller unødig støjende adfærd på Spilhusets lokaliteter og platforme accepteres ikke. En sådan adfærd kan medføre bortvisning.
  • 4.3. Enhver opfordring og henstilling fra personalet skal accepteres. Hvis personalets opfordringer eller henstillinger ikke følges, bedes du efter anvisning fra personalet forlade Spilhusets lokaliteter og platforme. Såfremt personalet finder det nødvendigt tilkaldes politiet, og du vil fremover ikke have adgang til Spilhusets lokaliteter og platforme. Trusler mod personalet politianmeldes.
  • 4.4. Det er ikke tilladt at reservere Spilhusets fysiske udstyr, hvis det ikke benyttes.
   • 4.4.1. Særlige regler for reservation af gevinstgivende spilleautomater kan fastsættes af Spilhusets enkelte lokaliteter.
  5. Kredit
  • 5.1. Der ydes ingen form for kredit, hverken på Spilhusets lokaliteter eller platforme.
  • 5.2. Spilhuset forbeholder sig ret til at annullere ethvert spil, der ved en fejl er blevet accepteret ved at yde dig kredit.
  6. Anonym spillekonto
  • 6.1. En spillekonto hos Spilhuset er anonym. Kontoen kan bruges til at spille på Spilhusets selvbetjeningsterminaler.
  • 6.2. Beløb på spillekonti fjernes efter 90 dages inaktivitet.
  • 6.3. Det er kundens eget ansvar ikke at miste sine loginoplysninger. Spilhusets support er ikke forpligtet til, at være behjælpelig med genoprettelse af adgang til en spillekonto.
  • 6.4. Det er ikke tilladt at tilknytte personidentificerbare oplysninger til en anonym spillekonto.
  7. Værdibeviser
  • 7.1. Spilhuset arbejder med tre typer værdibeviser: Tilgodehaverbevis, salgskvittering og vinderkvittering.
   • 7.1.1. Overskydende kredit på en selvbetjeningsterminal kan udbetales andetsteds ved at udprinte et tilgodehaverbevis.
   • 7.1.2. Ved indgåelse af væddemål udprintes en salgskvittering.
   • 7.1.3. Ved udbetaling af en salgskvittering, udprintes en vinderkvittering.
  • 7.2. Spilhuset erstatter ikke bortkomne værdibeviser.
  • 7.3. Værdibeviser skal benyttes inden 90 dage efter de bliver aktiveret.
   • 7.3.1. En salgskvittering bliver aktiv når alle væddemål på salgskvitteringen er afgjort.
   • 7.3.2. Et tilgodehaverbevis er aktivt når det oprettes.
   • 7.3.3. En vinderkvittering er aktiv når den oprettes.
  8. Klager
  • 8.1. Skulle det blive nødvendigt for dig at klage over Spilhuset, kan du sende din klage skriftligt på e-mail til klage@spilhuset.dk .
  • 8.2. Din klage skal indeholde:
   • 8.2.1. Oplysninger om din identitet; som minimum fuldt navn, telefonnummer samt e-mail.
   • 8.2.2. Tidspunktet for hændelsen for det påklagede forhold.
   • 8.2.3. En begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan blive afvist.
   • 8.2.4. Har Spilhuset ikke udredt klagen inden for 14 dage vil du blive informeret om, hvornår du kan forvente en afgørelse på klagen.
   • 8.2.5. En klage eller uenighed af enhver karakter, som ikke kan løses i henhold til Spilhusets regler og vilkår, skal afgøres i overensstemmelse med gældende dansk lov.
  9. Ansvarsbegrænsning
  • 9.1. Når du tilgår Spilhusets produkter og platforme, deltager du i spil på egen risiko. Spilhusets udbud er ikke underlagt nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte. Spilhuset, ledelse, medarbejdere, forhandlere og partnere af enhver art, stiller ingen garanti for at Spilhusets produkter og platforme er uden fejl og kan tilgås uden afbrydelse.
  • 9.2. Spilhuset hverken anerkender eller accepterer nogen form for skade lidt af dig eller en tredjemand, der er direkte og/eller indirekte forårsaget af:
   • 9.2.1. Tab af penge som konsekvens af spil på Spilhusets produkter
   • 9.2.2. Omkostninger og udgifter
   • 9.2.3. Tekniske fejl og nedbrud
   • 9.2.4. Fejl, trykfejl, fejlfortolkning, fejlhøring, fejllæsning, stavefejl og åbenlyse fejl
   • 9.2.5. Overtrædelse af Spilhusets regler
   • 9.2.6. Spilhusets rådgivning
   • 9.2.7. Kriminelle handlinger
  • 9.3. Med dit brug af Spilhusets produkter og platforme accepterer du, at holde Spilhuset, dets ledelse, medarbejdere, forhandlere og partnere af enhver art skadesløse og ansvarsfrie i forhold til omkostninger, tab, krav og ansvar, uanset hvordan det er opstået i forhold til din deltagelse i spil.
  • 9.4. Du tilrådes til enhver tid at følge og overholde gældende regler og lovgivning i Danmark.
  • 9.5. Såfremt der på grund af fejl i fysisk udstyr, eller Spilhusets produkter og platforme opstår afbrydelser, som forhindrer din fortsatte deltagelse i et af Spilhusets godkendte produkter og platforme, hvor du har foretaget en indsats og deltaget i spil, vil Spilhuset foretage rimelige skridt til at sikre, at du, efter genoprettels af systemet, kan genoptage din deltagelse i det samme spil fra tidspunktet 6umiddelbart før afbrydelsen. Du anerkender, at det i sidste instans er Spilhusets vurdering, hvad der kan anses for rimelige skridt.
   Hvis Spilhusets produkter og platforme ikke muliggør din fortsatte deltagelse efter genoprettelse af systemet, hvor dit spil er blevet afbrudt pga. fejl i telekommunikationssystemet, vil Spilhuset:
   • 9.5.1. Sikre, at spillet afsluttes, eller refundere indsatsen til dig.

    Hvis et spil påbegyndes, men mislykkes på grund af fejl i Spilhusets produkter og platforme, vil Spilhuset:
   • 9.5.2. Refundere din indsats ved at kreditere beløbet på din spillekonto, eller hvis du ikke har en spillekonto, ved at udbetale beløbet til dig på en godkendt måde.
   • 9.5.3. Afholde sig fra afvikle yderligere spil, hvis der er en sandsynlighed for, at spillet på ny bliver berørt af samme fejl.

    Således kan Spilhuset ikke holdes ansvarlig for:
   • 9.5.4. Transmission, modtagelse af data eller oplysninger på internettet
   • 9.5.5. Alle funktionssvigt i netværket, der forhindrer afvikling af spil
   • 9.5.6. Fejl i materiale i modtage- eller kommunikationskredsløb
   • 9.5.7. Tab af data
   • 9.5.8. Skade forårsaget af virus eller tekniske fejl
   • 9.5.9. Fejl, der forhindrer eller begrænser muligheden for at deltage i et spil, eller en fejl, der har beskadiget Spilhusets produkter og platforme.
  • 9.6. Ovenstående kan ikke anses som udtømmende, hvorfor Spilhusets fritagelse for ansvar ikke er begrænset hertil.
  10. Ansvarligt spil
  • 10.1. Spilhuset kan til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskudsgrænser for dig, hvis Spilhuset vurderer, at det ud fra dit spillemønster er nødvendigt for at sikre ansvarligt spil.
   Spilhuset er særligt opmærksom på afhængighed af spil. Derfor kan Spilhuset etablere grænser for dine indskud. Sådanne indskudsgrænser kan være forbundet med, men ikke nødvendigvis begrænset til, vores mistanke om eller oplevelse af, at:
   • 10.1.1. Du spiller mere end du har planlagt
   • 10.1.2. Du spiller i stedet for at passe din uddannelse eller dit arbejde
   • 10.1.3. Dit pengespil fører til økonomiske problemer
   • 10.1.4. Dit pengespil påvirker dit humør
   • 10.1.5. Du giver udtryk for overvejelser om, hvordan du skaffer penge til at spille for
   • 10.1.6. Du spiller for lånte penge
   • 10.1.7. Du alene spiller for at vinde eventuelle tab tilbage
   • 10.1.8. Du begår kriminalitet for at skaffe penge til spil eller spillegæld
  11. Matchfixing
  • 11.1. Spilhuset kan til enhver tid afvise eller begrænse indskudsmuligheder, annullere afviklede spil eller tilbageføre indskud, præmier og udbetalte midler, vedmistanke om, eller konstatering af, et eller flere af følgende former for matchfixing:
   1. Misbrug af insider-viden og forsøg på odds-manipulation
   2. Spil mod sig selv
   3. Syndikatspil og lignende handlinger foretaget i enighed mellem flere spillere
  • 11.2. I tilfælde af, at det fra et autoriseret hold bekræftes, at en begivenhedsmanipulation har fundet sted på en eller flere begivenheder eller en række af begivenhedsserier, forbeholder Spilhuset sig retten til at suspendere væddemål på de respektive begivenheder.
  12. Bekæmpelse af hvidvaskning
  • 12.1. Spilhuset er særligt opmærksom på hvidvask, der opstår i forbindelse med spil på Spilhusets produkter og platforme. Hvis Spilhuset har mistanke om, at du med din deltagelse i spil medvirker til hvidvask, følger Spilhuset dansk lovgivning og undersøger mistanken.

   Det indebærer, at du vil blive bedt om at legitimere dig selv, og at Spilhuset noterer faktuelle oplysninger om dig og din deltagelse i spil, herunder din forklaring.
  • 12.2. Hvis du bliver opmærksom på mistænkelige aktiviteter forbundet med Spilhusets produkter og platforme, skal du med det samme oplyse os om din mistanke. Du kan henvende dig til en forhandler i butikken eller ringe på tlf. 78 75 99 12.
  • 12.3. Spilhuset rapporterer alle mistænkelige transaktioner til relevante myndigheder.
  • 12.4. Spilhuset kan annullere eller afvise spil samt tilbageholde penge, hvis det sker i medfør af loven om bekæmpelse af hvidvask.
  13. Svindel
  • 13.1. Med svindel forstås en bedragerisk eller svigagtig aktivitet, hvor en person bevidst vildleder Spilhuset for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel.
  • 13.2. Spilhuset har nultolerance overfor svindel. Hvis Spilhuset skønner eller har mistanke om, at du i forbindelse med din deltagelse i spil på Spilhusets produkter og platforme forsøger at udøve svindel, herunder, men ikke begrænset til betalingssvindel, som f.eks. at modtage eller gennemføre falske betalinger (eksempelvis med brug af stjålne dankort) forbeholder Spilhuset sig ret til at:
   • 13.2.1. Nægte dig adgang til Spilhusets lokaliteter og platforme
   • 13.2.2. Afvise eller begrænse indskudsmuligheder
   • 13.2.3. Annullere afviklede spil eller tilbageføre indskud og præmier
   • 13.2.4. Annullere og tilbageholde præmier vundet i et forsøg på svigagtig aktivitet
  14. Fortrydelsesret
  • 14.1. For køb af spil foretaget via Spilhusets produkter og platforme gælder ingen fortrydelsesret. Du kan derfor ikke annullere et købt spil. Annullering kan alene foretages af Spilhuset med hjemmel i nærværende regler og vilkår.
  15. Overtrædelse af regler og vilkår
  • 15.1. Hvis du overtræder en bestemmelse i nærværende regler og vilkår eller gældende lovgivning, eller Spilhuset har god grund til at mistænke dig for, at du har gjort det, forbeholder Spilhuset sig ret til, at:
   • 15.1.1. Nægte at lade dig deltage i spil,
   • 15.1.2. Bortvise og suspendere dig fra Spilhusets lokaliteter og platforme,
   • 15.1.3. Tilbageholde penge på spillekonti eller tilgodehaverbeviser, og/eller
   • 15.1.4. Undlade at acceptere gevinster.
  • 15.2. Spilhuset kan anvende tilbageholdte penge til dækning af eventuelle skader opstået som følge af din overtrædelse af nærværende regler og vilkår eller gældende lovgivning.
  • 15.3. Du anerkender Spilhusets bemyndigelse til at træffe afgørelse om, hvorvidt du har overtrådt nærværende regler og vilkår eller gældende lovgivning på en sådan måde, at det kan medføre sanktioner jf. pkt. 15.1 .
  16. Ejendomsret
  • 16.1. Spilhusets grafiske udtryk er et beskyttet varemærke. Uautoriseret brug af grafisk udtryk, logo o.lign. kan føre til retsforfølgelse.
  • 16.2. Spilhuset er ejer og licenshaver af teknologi og software i Spilhusets produkter og platforme.
  17. Øvrige forhold
  • 17.1. Hvis en eller flere bestemmelser i nærværende regler og vilkår beviseligt er ulovlige eller af autoriseret instans hævdes ikke at kunne håndhæves, udgår denne eller disse bestemmelser fra nærværende regler og vilkår, mens alleøvrige bestemmelser fortsat er gældende.
  • 17.2. Spilhuset forbeholder sig ret til at overdrage eller på anden måde lovligt overføre denne aftale. Du må ikke overdrage eller overføre aftalen.
  • 17.3. Nærværende regler og vilkår kan i skriftlig version sammen med enhver digital meddelelse gøres gældende i en retssag eller ved administrative sagsanlæg på grundlag af, eller vedrørende disse regler og vilkår.
  • 17.4. Nærværende regler og vilkår er underlagt gældende dansk lovgivning og aftaleparterne er underlagt danske domstoles myndighed.
  18. Regler for væddemål
  • 18.1. Hvis et væddemål annulleres, erklæres ugyldigt eller aflyses (f.eks. pga. aflysning af den begivenhed, der spilles på), regnes dette spil som vundet til odds 1.00.
  • 18.2. Spilhuset forbeholder sig ret til at afvise væddemål uden angivelse af grund.
  • 18.3. Væddemål, der er indgået og accepteret i rette tid kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at dit spil i alle detaljer er korrekt.
  • 18.4. Medmindre andet er anført, enten som ved nedenfor anførte undtagelser, i spilletilbuddet eller andet steds i nærværende regler og vilkår, gælder princippet “alle spil gælder” for alle spil.

   Det betyder, at deltager den spiller, hold, hest osv., som spillet omhandler, ikke (uanset grund), er spillet tabt, hvis begivenheden finder sted.

   Væddemål kan kun undtagelsesvist erklæres for ugyldige, fx hvis:
   • 18.4.1. Begivenheden/turneringen aflyses.
   • 18.4.2. Begivenheden/turneringen erklæres ugyldig.
   • 18.4.3. Begivenheden flyttes til et andet sted.
   • 18.4.4. Begivenheden/turneringen afbrydes eller udskydes og ikke afholdes senere end 72 timer efter det oprindelige begyndelsestidspunkt.
  • 18.5. Alle afgjorte væddemål (dvs. hvor udfaldet allerede er afgjort), er gyldige og afgøres tilsvarende uden hensyn til en eventuel efterfølgende aflysning af den pågældende begivenhed/turnering.
  • 18.6. I alle sportsgrene med bestemte spilletider, gælder resultatet efter den ordinære kamptid (inklusiv tillægstid). Forlænget spilletid, straffespark osv. har ingen indflydelse på, hvordan væddemål afgøres. Undtagelser herfra meddeles når/mens de forekommer, eller når de er en del af den pågældende sportsgrens specielle regler.
  • 18.7. Spilhuset kan ikke garantere, at den ordinære spilletid for et arrangement tilsvarer "normal" spilletid for den respektive sport (f.eks. venskabskampe i fodbold). Der gives besked om afvigende spilletid, hvis denne information er tilgængelig. Allerede satte spil gælder uanset hvad.
  • 18.8. Resultaterne af væddemål afgøres af Spilhuset ud fra tilstedeværelse på lokaliteten eller TV-optagelser. De vil herefter blive verificeret via kamparrangørernes officielle liga- eller turneringshjemmeside. Ved enhver tvivl er det Spilhusets afgørelse, der er gældende.
  • 18.9. De i punkt 18.1 til 18.8 anførte generelle regler for væddemål suppleres af følgende specielle regler for sportsbetting. Specielle regler har forrang i forhold til de generelle regler for væddemål.
  18.10. Specielle regler for fodbold
  • 18.10.1. Væddemål er som udgangspunkt baseret på resultatet efter ordinær spilletid (dette er normalt 90 minutter). Ordinær spilletid inkluderer dommerens tillægstid, men ikke forlænget spilletid, straffesparkskonkurrence eller golden goal.
  • 18.10.2. Væddemål annulleres, hvis en kamp ikke bliver spillet eller ikke afholdes senere end 72 timer efter det oprindelige begyndelsestidspunkt (ved live-spil 48 timer).
  • 18.10.3. Hvis en kamp afvikles før den angivne dato eller kampstart vil væddemålet gælde forudsat at det er indgået før den ændrede kampstart.
  • 18.10.4. Alle kampe, som afbrydes før ordinær spilletids afslutning, jf. 18.8.1, er ugyldige. Dog er væddemål, hvis udfald allerede er afgjort ved kampens afbrydelse, gældende. For eksempel vil væddemål på første målscorer være gældende, hvis der er scoret et mål, på tidspunktet for kampens afbrydelse.
  • 18.10.5. Hvis lokaliteten, hvor kampen spilles, ændres til andet end udeholdets hjemmebane, vil placerede væddemål fortsat gælde, såfremt hjemmeholdet stadig står anført som hjemmehold. I tilfælde, hvor hjemme- og udehold byttes rundt før en planlagt kamp, annulleres væddemål placeret på den oprindelige kamp.

   For kampe spillet på neutral bane, vil væddemål gælde uanset, hvilket holder, der står anført som hjemmehold.
  • 18.10.6. Væddemål på en kamp eller kvalifikation påvirkes ikke, hvis et hold efterfølgende diskvalificeres fra eller genindtræder i turneringen.
  • 18.10.7. Selvmål er gældende ved afgørelsen af væddemål, dog ikke ved spil på en målscorer. F.eks. gælder selvmål ved vinderspil, men ikke ved målscorerspil (se også 18.1.10)
  • 18.10.8. Målscorerspil - Selvmål anvendes ikke i forbindelse med afgørelse af målscorerspil . Hvis det eneste mål scoret i kampen er et selvmål, vil vinderudfaldet være ‘ingen målscorer’.

   Væddemål på spillere, der ikke kommer på banen, annulleres.

   Ved spil på første målscorer annulleres, hvis spilleren ikke kommer på banen eller først kommer på banen efter det første mål er scoret.

   Ved spil på vilkårlig eller sidste målscorer vil spil på en spiller, der har været på banen, være gældende, selvom spilleren ikke var på banen, da der blev scoret, herunder også da det sidste mål mål blev scoret.
  • 18.10.9. Offside - Offsides vil blive afgjort ud fra det tidspunkt, hvor dommeren træffer beslutning om, at dømme offside. Denne regel vil blive anvendt på enhver video assistent dommer (VAR) situation.
  • 18.10.10. Straffepark -Straffesparksmarkeder vil blive afgjort ud fra det tidspunkt, hvor dommeren træffer beslutning om at dømme straffespark. Denne regel vil blive anvendt på enhver video assistent dommer (VAR) situation. Tildelte straffespark, der ikke afvikles, tages ikke i betragtning.
  • 18.10.11. Kort/advarsler - Antallet af advarsler beregnes således, at gult kort = 1 advarsel og rødt kort = 2 advarsler.

   Det andet gule kort, som fører til rødt kort, tages ikke i betragtning.

   Disciplinære point beregnes således at gult kort = 10 point og rødt Kort = 25 point.

   Det andet gule kort, som fører til et rødt kort, medregnes ikke.
  • 18.10.12. Resultatspil -Væddemål på halvlegsstilling samt slut- og overtidsresultat annulleres, hvis resultatet ikke er afspejlet i udfaldsmulighederne.
  18.11. Regler for gevinstgivende spilleautomater
  • 18.12. Gevinstgivende spilleautomater er opstillet efter den til enhver tid gældende spillelov.
  • 18.13. De opstillede spilleautomater skal være godkendt af et akkrediteret institut. Den enkelte automat skal være forsynet med et skilt fra det akkrediterede institut med spilleautomatens navn og nummer samt godkendelsens måned og år.
  • 18.14. Indsatsen pr. spil må ikke overstige 1,00 kr.
  • 18.15. Gevinsten pr. spil må ikke overstige 600,00 kr.
  • 18.16. I tilfælde af, at gevinsten udbetales i spillemærker, kan du kræve spillemærkerne omvekslet til penge.
  • 18.17. Gevinster og forudbetalte kreditter kan til enhver tid udbetales. Der er dog tilladt at tilbageholde kreditter på under 20,00 kr. på betingelse af, at beløbet kan anvendes til fortsat spil.
  • 18.18. Spilleautomatens udbetalingsprocent, der skal kunne aflæses på maskinen, må ikke være under 74%.
  • 18.19. Ved valse synk fejl er det valsernes position efter at tilt nøglen er drejet der er gældende.
  • 18.20. Det er ikke tilladt for spillere at benytte tilt nøgler.
  • 18.21. Bankspil i toptavle skal spilles inden 5 minutter.
  • 18.22. Alt spil skal være afsluttet 5 min. før spillehallen lukker.